Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Tłocznię Soków Owocowych „VERO” Dariusz Kuna z siedzibą w Lubowidzy 34, 95-061 Dmosin, za pośrednictwem sklepu internetowego www.vero-soki.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

 

 

§1. Definicje

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa – proces doręczenia Towarów Klientowi na wskazany przez niego adres, realizowany za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.vero-soki.pl.

Sprzedawca – Dariusz Kuna prowadzący działalność gospodarczą Tłocznia Soków Owocowych „VERO” Dariusz Kuna z siedzibą w Lubowidzy 34, 95-061 Dmosin, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 8331308813, REGON: 472720970.

Towar – produkt oferowany przez Sprzedawcę do sprzedaży.

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych
w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 

 

§2. Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca świadczy usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

2. Podane na Stronie Internetowej Sklepu informacje nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.

3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

4. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu hasła w jakiejkolwiek formie.

5. Ceny Towarów podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT) i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy oraz wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach sklepu w trakcie składania zamówienia.

7. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu Internetowego, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

8. Dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym może nastąpić bez zakładania konta albo po jego założeniu.

9. Do prawidłowego korzystania z konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia, a także do utrzymania prawidłowego działania strony www oraz celów statystycznych. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w Polityce Prywatności.

 

 

§3. Rejestracja

1. Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie Internetowym powinna kliknąć przycisk „MOJE KONTO”, a następnie wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza rejestracji i kliknąć przycisk „Zarejestruj się”.

2. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, a zwłaszcza podawanie bez odpowiedniego upoważnienia danych osobowych osób trzecich.

3. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

4. Konto może być także założone wraz ze składaniem zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu.

5. Po założeniu konta Klient może przeglądać ostatnie zamówienia, zarządzać adresami płatności i dostawy oraz zmieniać hasło i szczegóły konta.

6. Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

7. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres e-mail: sklep@vero-soki.pl.

8. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o założenie konta w Sklepie Internetowym jedynie w następujących sytuacjach:

a) zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia Sklepu Internetowego,

b) podania przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub przy zakupie Towarów, informacji o charakterze bezprawnym.

 

 

§4. Zamówienia

1. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „Dodaj do koszyka” pod danym Towarem. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu wysyłki oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Przejdź do płatności”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży. Klient po wyborze sposobu płatności opłaca zamówienie wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Kupuję i płacę”. Kliknięcie przycisku „Kupuję i płace” jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

2. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego przyjęcia.

 

 

§5. Płatności

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a) Płatność elektroniczna Przelewy24. Autoryzacji płatności elektronicznej dokonuje profesjonalny system realizacji transakcji płatniczych online Przelewy24. Klient po wybraniu opcji płatności zostaje przekierowany do serwisu umożliwiającego autoryzację transakcji. W przypadku braku autoryzacji przez Przelewy24, zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji prosimy złożyć nowe zamówienie.

b) Płatność na konto. Płatność należy dokonać na wskazany numer rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej o/Dmosin 15 9288 1024 1431 2739 2000 0010. W tytule prosimy o podanie numeru zamówienia. Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, rozpoczniemy realizację zamówienia.

2. W przypadku braku płatności w przeciągu 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

 

 

§6. Dostawa

1. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dostawy realizowane są przez firmę kurierską w dni robocze, w godzinach 8:00-18:00.

3. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta na adres wskazany w formularzu zamówienia.

 

 

§7. Zwroty i Reklamacje

1. Klient może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy, w tym od Umowy sprzedaży.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi m.in. w odniesieniu do Umowy Sprzedaży:

a) Towaru ulegającego szybkiemu zepsuciu lub mającego krótki termin przydatności do użycia,

b) Towaru dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3. W pozostałych przypadkach Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć pisemnie na adres Sprzedawcy podany we wstępie do Regulaminu lub na adres e-mail: sklep@vero-soki.pl. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru.

4. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni o dnia, w którym Klient odstąpił od umowy, ma on obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

10. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.

11. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany we wstępie do Regulaminu lub na adres e-mail: sklep@vero-soki.pl.

12. W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia, opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji oraz numer rachunku bankowego Klienta, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności.

13. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

 

 

§8. Postanowienia końcowe

1. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:

a) wprowadzenia przez Sprzedawcę nowych usług, związanych ze Sklepem,

b) zmian sposobów oraz kosztów dostawy lub płatności,

c) modyfikacji ścieżki zakupowej,

d) zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych. W przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.

3. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Sprzedawca prześle do Klientów, na podane przez nich w Sklepie Internetowym adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Klientów na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.

4. Klient, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie konta na zasadach wskazanych § 3. ust. 7 Regulaminu. Jeżeli Klient nie wypowie umowy o założenie konta przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Klienta z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.

5. Zmiany Regulaminu nie dotyczą umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu.

6. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

7. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Data wejścia w życie Regulaminu 28.04.2021.